หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประกาศ ก.ท.จ.นม. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาพนักงานเทศบาล(ฉบับที่2) พ.ศ.2565 และ ประกาศก.ท.จ.นม. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง(ฉบับที่7) พ.ศ.2565

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลด่านเกวียน    

20 เม.ย. 65 51