เทศบาลตำบลด่านเกวียน

 

  นายชรินทร์  เปลี่ยนกระโทก

นายกเทศมนตรี

ตำบลด่านเกวียน

095-3569782 

วิสัยทัศน์ "เทศบาลตำบลด่านเกวียน มุ่งพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าในทุก ๆ ด้าน ด้วยหลักการบริหารจัดการที่ดี เพื่อบำบัดความเดือดร้อนรวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลด่านเกวียน"

เทศบาลตำบลด่านเกวียน

 

นายอโนชา พลทองมาก

ปลัดเทศบาล

ตำบลด่านเกวียน

081-8788699


ภาพกิจกรรม

     เทศบาลตำบลด่านเกวียน ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชน ร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ..>>>


     รับมอบน้ำดื่ม ปันน้ำใจ ช่วยเหลือผู้ป่วย โควิด-19 ผู้สัมผัสเสี่ยง และผู้กักตัว จาก กรมทรัพยกรน้ำบาดาล เขต 5 (นครราชสีมา)..>>>


     นโยบายเทศบาลตำบลด่านเกวียนปลอดบุหรี่


     "เราไม่ทิ้งกัน" เทศบาลตำบลด่านเกวียน ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ ให้การช่วยเหลือครอบครัวผู้ป่วย ผู้กักตัว ผู้สัมผัสเสี่ยง จากสถานการณ์ โควิด19 แพร่ระบาด ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลด่านเกวียน..>>>


ข่าวประชาสัมพันธ์
1.  รายงานการบันทึกข้อมูลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล ประจำปี พ.ศ.2565เทศบาลตำบลด่านเกวียน
2.  การรับลงทะเบียนเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565เทศบาลตำบลด่านเกวียน
3.  การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566เทศบาลตำบลด่านเกวียน
4.  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2565เทศบาลตำบลด่านเกวียน
5.  แจ้งการเปิด - ปิด การอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลด่านเกวียน ประจำปีการศึกษา 2565เทศบาลตำบลด่านเกวียน
6.  ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรม "สุจริต โปร่งใส จังหวัดใสสะอาด 2565" ของจังหวัดนครราชสีมาเทศบาลตำบลด่านเกวียน
7.  ประชาสัมพันธ์การประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ปี 2565เทศบาลตำบลด่านเกวียน
8.  ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง เจตนารมณ์ด้านการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเทศบาลตำบลด่านเกวียน
9.  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการช่วยเหลือจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้่อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่ 6เทศบาลตำบลด่านเกวียน
10.  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการช่วยเหลือจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้่อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่ 5เทศบาลตำบลด่านเกวียน

อ่านข่าวทั้งหมด

ช่องทาง ร้องเรียน ร้องทุกข์
 1. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสุขาภิบาล 3 ม.2,ม.7 และหมู่ 8 (ชุมชนโพธิ์ทอง, ชุมชนด่านชัย, ชุมชนใหม่หนองขาม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เทศบาลตำบลด่านเกวียน 29 เม.ย. 65 101
 2. ประกาศราคากลางโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสุขาภิบาล 3 ม.2,ม.7 และม.8 (ชุมชนโพธิ์ทอง, ชุมชนด่านชัย, ชุมชนใหม่หนองขาม) เทศบาลตำบลด่านเกวียน 29 เม.ย. 65 141
 3. ราคากลางโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสุขาภิบาล ๑ จากถนน ๒๒๔ (กม.๗) ถึง รพ.สต.ด่านเกวียน เทศบาลตำบลด่านเกวียน 19 เม.ย. 65 119
 4. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโีครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสุขาภิบาล ๑ จากถนน ๒๒๔ (กม.๗) ถึง รพ.สต.ด่านเกวียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เทศบาลตำบลด่านเกวียน 19 เม.ย. 65 92
 5. ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางปุ๋ย หมู่ 2 ตำบลด่านเกวียน (ชุมชนอิฐมอญ) เทศบาลตำบลด่านเกวียน 22 มี.ค. 65 94
 6. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล้ก ซอยบ้านนางปุ๋ย หมู่ 2 ตำบลด่านเกวียน (ชุมชนอิฐมอญ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เทศบาลตำบลด่านเกวียน 22 มี.ค. 65 103
 1. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2ปีงบประมาณ 2565 เทศบาลตำบลด่านเกวียน 26 เม.ย. 65 78
 2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายเลียบคลองชลประทาน ด้านทิศตะวันตกจากสะพานบ้านนายช่อ ถึง ถนน 224 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรินิกส์ (e-bidding) เทศบาลตำบลด่านเกวียน 25 มี.ค. 65 87
 3. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนมิตรภาพ (หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลด่านเกวียน) ด้วยวิะีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เทศบาลตำบลด่านเกวียน 23 มี.ค. 65 83
 4. ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายโรงเรียนท่าอ่าง ม. 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เทศบาลตำบลด่านเกวียน 23 มี.ค. 65 78
 5. ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสุขาภิบาล 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เทศบาลตำบลด่านเกวียน 23 มี.ค. 65 88
 6. ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 1 (2565) เทศบาลตำบลด่านเกวียน 25 ม.ค. 65 115
 1. การรับลงทะเบียนเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 เทศบาลตำบลด่านเกวียน 4 ก.ค. 65 51
 2.
การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 เทศบาลตำบลด่านเกวียน 4 ก.ค. 65 47
 3.
ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565 เทศบาลตำบลด่านเกวียน 4 ก.ค. 65 49
 4.
ประกาศผลการลดใช้พลังงานในภาคราชการ ของหน่วยงานเทศบาลตำบลด่านเกวียน เทศบาลตำบลด่านเกวียน 11 พ.ค. 65 89
 5.
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ เทศบาลตำบลด่านเกวียน 11 พ.ค. 65 89
 6.
ประกาศ เรื่อง การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้านโฆษณาบนทางสาธารณะในมาตรการเร่งด่วน เทศบาลตำบลด่านเกวียน 11 พ.ค. 65 73
วีดีโอ กิจกรรม

อ่านทั้งหมด
ผลิตภัณฑ์ OTOP

  
  
  
  
  
แหล่งท่องเที่ยว


  
  
  
  
  
รวมลิงค์
สถิติ
ip ของคุณ คือ 3.238.225.8
ออนไลน์ 1 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 24 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 624 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 6277 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 85841 คน
เริ่มนับ วันที่ 13 ก.ย. 2550
เว็บลิงค์