เทศบาลตำบลด่านเกวียน

 

  นายชรินทร์  เปลี่ยนกระโทก

นายกเทศมนตรี

ตำบลด่านเกวียน

095-3569782 

วิสัยทัศน์ "เทศบาลตำบลด่านเกวียน มุ่งพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าในทุก ๆ ด้าน ด้วยหลักการบริหารจัดการที่ดี เพื่อบำบัดความเดือดร้อนรวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลด่านเกวียน"

เทศบาลตำบลด่านเกวียน

 

นายอโนชา พลทองมาก

ปลัดเทศบาล

ตำบลด่านเกวียน

081-8788699


ภาพกิจกรรม

     ช่องทางใหม่ในการร้องทุกข์ ผ่านแอปพลิเคชั่น LINE แพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหา โดยการสแกน QR code..>>>


     มอบเงินช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุสาธาณภัย(อุทกภัย-วาตภัย)..>>>


     ฉีดล้างทำความสะอาดถนนสุขาภิบาล 1 "สะอาด เป็นระเบียบ ลดโรค ลดฝุ่นละออง"..>>>


     พิธีเปิดงาน "ดูดินด่านเกวียน" ประจำปี 2565


ข่าวประชาสัมพันธ์
1.  รายงานการบันทึกข้อมูลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล ประจำปี พ.ศ.2565เทศบาลตำบลด่านเกวียน
2.  การรับลงทะเบียนเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565เทศบาลตำบลด่านเกวียน
3.  การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566เทศบาลตำบลด่านเกวียน
4.  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2565เทศบาลตำบลด่านเกวียน
5.  แจ้งการเปิด - ปิด การอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลด่านเกวียน ประจำปีการศึกษา 2565เทศบาลตำบลด่านเกวียน
6.  ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรม "สุจริต โปร่งใส จังหวัดใสสะอาด 2565" ของจังหวัดนครราชสีมาเทศบาลตำบลด่านเกวียน
7.  ประชาสัมพันธ์การประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ปี 2565เทศบาลตำบลด่านเกวียน
8.  ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง เจตนารมณ์ด้านการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเทศบาลตำบลด่านเกวียน
9.  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการช่วยเหลือจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้่อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่ 6เทศบาลตำบลด่านเกวียน
10.  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการช่วยเหลือจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้่อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่ 5เทศบาลตำบลด่านเกวียน

อ่านข่าวทั้งหมด

ช่องทาง ร้องเรียน ร้องทุกข์
 1. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโดมอเนกประสงค์พร้อมฐานตั้งพระพุทธรูป ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เทศบาลตำบลด่านเกวียน 23 ส.ค. 65 54
 2. ราคากลางโดมฯ เทศบาลตำบลด่านเกวียน 23 ส.ค. 65 50
 3. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสุขาภิบาล 3 ม.2,ม.7 และหมู่ 8 (ชุมชนโพธิ์ทอง, ชุมชนด่านชัย, ชุมชนใหม่หนองขาม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เทศบาลตำบลด่านเกวียน 29 เม.ย. 65 150
 4. ประกาศราคากลางโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสุขาภิบาล 3 ม.2,ม.7 และม.8 (ชุมชนโพธิ์ทอง, ชุมชนด่านชัย, ชุมชนใหม่หนองขาม) เทศบาลตำบลด่านเกวียน 29 เม.ย. 65 184
 5. ราคากลางโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสุขาภิบาล ๑ จากถนน ๒๒๔ (กม.๗) ถึง รพ.สต.ด่านเกวียน เทศบาลตำบลด่านเกวียน 19 เม.ย. 65 168
 6. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโีครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสุขาภิบาล ๑ จากถนน ๒๒๔ (กม.๗) ถึง รพ.สต.ด่านเกวียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เทศบาลตำบลด่านเกวียน 19 เม.ย. 65 138
 1. ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 3 (2565) เทศบาลตำบลด่านเกวียน 18 ส.ค. 65 51
 2. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2ปีงบประมาณ 2565 เทศบาลตำบลด่านเกวียน 26 เม.ย. 65 127
 3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายเลียบคลองชลประทาน ด้านทิศตะวันตกจากสะพานบ้านนายช่อ ถึง ถนน 224 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรินิกส์ (e-bidding) เทศบาลตำบลด่านเกวียน 25 มี.ค. 65 134
 4. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนมิตรภาพ (หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลด่านเกวียน) ด้วยวิะีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เทศบาลตำบลด่านเกวียน 23 มี.ค. 65 127
 5. ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายโรงเรียนท่าอ่าง ม. 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เทศบาลตำบลด่านเกวียน 23 มี.ค. 65 114
 6. ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสุขาภิบาล 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เทศบาลตำบลด่านเกวียน 23 มี.ค. 65 139
 1. การรับลงทะเบียนเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 เทศบาลตำบลด่านเกวียน 4 ก.ค. 65 78
 2.
การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 เทศบาลตำบลด่านเกวียน 4 ก.ค. 65 86
 3.
ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565 เทศบาลตำบลด่านเกวียน 4 ก.ค. 65 261
 4.
ประกาศผลการลดใช้พลังงานในภาคราชการ ของหน่วยงานเทศบาลตำบลด่านเกวียน เทศบาลตำบลด่านเกวียน 11 พ.ค. 65 138
 5.
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ เทศบาลตำบลด่านเกวียน 11 พ.ค. 65 134
 6.
ประกาศ เรื่อง การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้านโฆษณาบนทางสาธารณะในมาตรการเร่งด่วน เทศบาลตำบลด่านเกวียน 11 พ.ค. 65 115
วีดีโอ กิจกรรม

อ่านทั้งหมด
ผลิตภัณฑ์ OTOP

  
  
  
  
  
แหล่งท่องเที่ยว


  
  
  
  
  
รวมลิงค์
สถิติ
ip ของคุณ คือ 3.215.190.193
ออนไลน์ 1 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 23 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 1344 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 8529 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 88093 คน
เริ่มนับ วันที่ 13 ก.ย. 2550
เว็บลิงค์