กองการศึกษา


นางอภิญญา บำรุงภักดี
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นายยุทธชัย รอบรู้
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
นางสมพร ปลิงกระโทก
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางวงษ์เดือน บุษดี
ครู