กองช่าง


นายสรายุทธ์ วามะเกษ
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายทวีศักดิ์ นิ่มกระโทก
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
นางสาวชณกานต์ ปัดไธสง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายเทพรัตน์ วิไลแก้ว
นายช่างโยธาชำนาญงาน