สภาพทางเศรษฐกิจ

 

สภาพทางเศรษฐกิจ

           1. โครงสร้างทางเศรษฐกิจ / รายได้ประชากร

           ประชาชน ในเขตเทศบาลตำบลด่านเกวียน จะมีกลุ่มอาชีพใหญ่ ๆ 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับเครื่องปั้นดินเผา กลุ่มผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และกลุ่มผู้ประกอบการค้าขายต่าง ๆ

           2. การเกษตรกรรม

          กลุ่มผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ในเขตเทศบาลตำบลด่านเกวียน ส่วนใหญ่จะทำนา ทำไร่และเลี้ยงสัตว์ ประมาณ 1,200 ครัวเรือน ส่วนใหญ่อยู่ในเขตตำบลท่าอ่าง หมู่3,4 และหมู่6 ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว และมันสำปะหลัง

          3. การอุตสาหกรรม

          เทศบาลตำบลด่านเกวียนประชากรในชุมชนด่านเกวียน จะประกอบอาชีพเกี่ยวกับเครื่องปั้น ดินเผาซึ่งจะเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนเป็นส่วนใหญ่ และมีอุตสาหกรรมมันสำปะหลัง ซึ่งมีลานมันสำปะหลัง 6 แห่ง มีโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้า 1 แห่ง

         4. การพาณิชยกรรม

          เทศบาลตำบลด่านเกวียนจะมีการค้าขายเกี่ยวกับการผลิตภัณฑ์เครื่อง ปั้นดินเผาเป็นส่วนมากซึ่งสามารถทำรายได้ให้แก่ประชาชนมากพอสมควรนอกจากนั้น ยังมีร้านค้าผู้ซื้อผลผลิตทางด้านการเกษตรและร้านขายสินค้าประเภทต่าง ๆ มากพอสมควร

 จำนวนอาคารร้านค้าในเขตเทศบาลด่านเกวียน

 

-   ร้านจำหน่ายเครื่องปั้นดินเผา   335   ร้าน  
-   ร้านขายเครื่องดื่ม น้ำแข็ง   7   ร้าน  
-   ร้านขายอาหาร    42   ร้าน  
-   ร้านขายของชำ    91   ร้าน  
-   ร้านขายอุปกรณ์ไฟฟ้า   3   ร้าน  
-   ร้านขายอุปกรณ์การเกษตร   4   ร้าน  
-   ร้านตัดเย็บเสื้อผ้า    5   ร้าน  
-   ร้านเสริมสวย   50   ร้าน  
-   อู่ซ่อมรถยนต์    5   ร้าน  
-   โรงสี    6   โรง  
-   โรงงานดินเผา    98   โรง  
-   โรงกลึง   2   ร้าน  
-   ร้านขายวัสดุก่อสร้าง    5   ร้าน  
-   โกดังเก็บยางรถยนต์    -   โรง  
-   โรงงานผลิตซอส   1   โรง  
-   ร้านรับซื้อวัสดุเหลือใช้   6   ร้าน  
-   ฟาร์มหมู   2   ฟาร์ม  
-   ร้านซ่อมจักรยานยนต์    8   ร้าน  
-   คาราโอเกะ    2   ร้าน  
-   ปั๊มน้ำมัน   6   แห่ง   

  ( สำรวจ ณ พฤษภาคม 2554 )

 

การท่องเที่ยว

         สภาวะ การท่องเที่ยวในเขตเทศบาลด่านเกวียน จัดอยู่ในเกณฑ์ดีเพราะในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวชมและซื้อ ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาเป็นจำนวนมากทำให้ธุรกิจท่องเที่ยวและประชาชนที่ ประกอบอาชีพเครื่องปั้นดินเผา มีเงินหมุนเวียนปีละหลายล้านบาท