ศูนย์การเรียนรู้ ict ชุมชนเทศบาลตำบลด่านเกวียน

 

ศูนย์การเรียนรู็ ICT

 
ข้อมูลศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลตำบลด่านเกวียน

         ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลตำบลด่านเกวียนก่อตั้งเมื่อ 20 กันยายน 2552 ปัจจุบันเปิดให้บริการเป็นเวลา 3 ปี 4 เดือน โดย กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรม ซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (SIPA) สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (USO NET) และเทศบาลตำบลด่านเกวียน

          ที่ตั้ง เลขที่ 7 หมู่ 7 อาคารสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครราชสีมา ต.ด่านเกวียน อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
         โทร.0-4437-5381 หรือ 0-4433-8105 โทรสาร. 0-4433-8369
         Website: Dankwiancity go.th or http://ICT_Dankwian.org/csa
         e-mail: dankwian99@hotmail.com,bumi_ze@live.com

         สภาพทั่วไป/พื้นที่
         อาณาเขตทางทิศเหนือ ติดต่อกับ อบต.ด่านเกวียน
         อาณาเขตทางทิศใต้ ติดต่อกับ อบต.ท่าอ่าง
         อาณาเขตทางทิศตะวันออ ติดต่อกับ อบต.ด่านเกวียน
         อาณาเขตทางทิศตะวันตก ติดต่อกับ อบต.ท่าอ่าง/อบต.ด่านเกวียน

          ดูแลรับผิดชอบโดย

         1. จ่าสิบตรีวศิน กรกระโทก ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
         2. นางสาวกนกกาญจน์ อำนวย ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ กองวิชาการและแผนงาน

ระเบียบการใช้บริการศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลตำบลด่านเกวียน
สำนักงานเทศบาลตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
……………………………         ด้วยสำนักงานเทศบาลตำบลด่านเกวียน ได้กำหนดจัดตั้งศูนย์อินเตอร์เน็ตชุมชนขึ้นที่อาคารสำนักงาน ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครราชสีมา ตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราสีมา โดยได้รับการสนับสนุน งบประมาณจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
         ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการศูนย์อินเตอร์เน็ตชุมชนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ให้บริการด้วยความ สะดวก รวดเร็ว มีมาตรฐาน และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน ประชาชนและบุคคลทั่วไป คณะกรรมการ บริหารศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลตำบลด่านเกวียน จึงออกระเบียบการเข้าใช้บริการ ดังนี้

         การเข้าใช้บริการ

         เปิดให้บริการทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยมีกำหนดการเปิด - ปิด ดังนี้
            วันจันทร์ - วันศุกร์ เปิดให้บริการเวลา 8.30 น. ถึงเวลา 18.00 น.
            วันเสาร์ - วันอาทิตย์/วันหยุดนักขัตฤกษ์ เปิดให้บริการเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น.

         อัตราค่าบริการอินเตอร์เน็ต

            1. บุคคลทั่วไป ค่าบริการ 10 บาท / ชั่วโมง
            2. นักท่องเที่ยวต่างชาติ ค่าบริการ 40 บาท / ชั่วโมง

         อัตราค่าบริการด้านเอกสาร

            1. ปริ้นเอกสาร ค่าบริการ 2 บาท / แผ่น
            2. สแกนเอกสาร ค่าบริการ 3 บาท / แผ่น

         กฎระเบียบ / ข้อห้ามในการเข้าใช้บริการ

            1. ห้ามขโมยทรัพย์สินราชการ
            2. ห้ามขีดเขียน อุปกรณ์ที่ให้บริการหรือทำให้ชำรุดเสียหาย
            3. ห้ามสูบบุหรี่ภายในศูนย์ฯ
            4. ห้ามทิ้งขยะในศูนย์/เมื่อเลิกใช้บริการให้เก็บสัมภาระให้เรียบร้อยก่อนออกจากห้อง
            5. ห้ามรับประทานอาหาร/เครื่องดื่ม/ขนมขบเขี้ยวทุกชนิดในศูนย์ฯ
            6. ห้ามนำสัตว์เลี้ยงหรือ วัสดุทางกฏหมายเข้ามาในศูนย์โดยเด็ดขาด
            7. ห้ามส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น