วิสัยทัศน์/พันธกิจ

 

 วิสัยทัศน์

           "เทศบาลตำบลด่านเกวียน มุ่งพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าในทุก ๆ ด้าน ด้วยหลักการบริหารจัดการที่ดี เพื่อบำบัดความเดือดร้อนรวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลด่านเกวียน"