นโยบายการบริหารงาน

 

พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการ และแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่นให้เป็นไปอย่างทั่วถึงรวดเร็วและทันต่อ สถานการณ์ ประชาชนมีความเป็นอยู่ดีขึ้นและมีรายได้เพิ่มมากขึ้นด้วยการส่งเสริมและ พัฒนาอาชีพ การจัดตั้งและส่งเสริมกลุ่มอาชีพ พัมนาชุมชนให้เข้มแข็ง การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวส่งเสริมด้านการศึกษา พัฒนาการเรียนรู้ และรับทราบข้อมูลข่าวสารผ่านระบบสารสนเทศที่ทันสมัยรวดเร็ว ตลอดจนรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการดำรงชีวิตของมนุษย์และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดี โปร่งใส ด้วยหลักธรรมมาภิบาลและการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น