วัด/โรงเรียน

 

วัด / โรงเรียน

 
สถาบันและองค์กรทางศาสนา

          - ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวัดในเขตเทศบาล 2 วัด คือ
               1.วัดบ้านท่าอ่าง
               2.วัดบ้านด่านเกวียน
          - ศาลเจ้า 1 แห่ง คือ ศาลเจ้าบ้านด่านเกวียน


 การศึกษา

สังกัด
ท้องถิ่น
สพฐ.
สช.
กรมสามัญ
กรมอาชีวฯ
เอกชน
รวม
ระดับก่อนประถม              
1. จำนวนโรงเรียน
1
2
     
2
5
2. จำนวนห้องเรียน
12
4
     
12
28
3. จำนวนนักเรียน
280
40
     
352
682
4. จำนวนครู อาจารย์
12
3
     
16
31
ระดับประถมศึกษา              
1. จำนวนโรงเรียน  
2
     
2
4
2. จำนวนห้องเรียน  
26
     
15
41
3. จำนวนนักเรียน  
605
     
422
1,027
4. จำนวนครู อาจารย์  
30
     
22
52
ระดับมัธยมศึกษา              
1. จำนวนโรงเรียน
1
1
       
2
2. จำนวนห้องเรียน
21
3
       
24
3. จำนวนนักเรียน
703
115
       
818
4. จำนวนครู อาจารย์
42
5
       
47


             ( ข้อมูล ณ พฤษภาคม 2554 )