สภาพทางสังคม

 

  สภาพทางสังคม

        ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลด่านเกวียน

            ชุมชน จำนวน 16 ชุมชน ประกอบด้วย

ที่
ชื่อชุมชน
จำนวนคณะกรรมการชุมชน(คน)
เขตพื้นที่รับผิดชอบ
1
 ด่านเกวียน
9
 ม.1 ด่านเกวียน
2
 รัฐราษฎร์พัฒนา
9
 ม.4 ต.ท่าอ่าง
3
 ด่านกลาง
9
 ม.1 ด่านเกวียน
4
 ท่าอ่างทอง
9
 ม.6 ท่าอ่าง
5
 โพธิ์ทอง
9
 ม.2 ต.ด่านเกวียน
6
 ประชาธิปไตย
9
 ม.3 ม.6 ต.ท่าอ่าง
7
 ท่าอ่างพัฒนา
9
 ม.3 ต.ท่าอ่าง
8
 อิฐมอญ
9
 ม.2 ด่านเกวียน
9
 บ้านใหม่หนองขาม
9
 ม.8 ต.ด่านเกวียน
10
 พิกุลทอง
9
 ม.4 ต.ท่าอ่าง
11
 ด่านชัย
9
 ม.7 ด่านเกวียน
12
 หนองกระโดน
9
 ม.3 ต.ด่านเกวียน
13
 ท่าอ่างสามัคคี
9
 ม.3 ต.ท่าอ่าง
14
 หนองสระธาร
9
 ม.10 ต.ด่านเกวียน
15
 ริมมูล
9
 ม.1 ต.ด่านเกวียน
16
 เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน
9
 ม.3 ต.ด่านเกวียนสถาบันและองค์กรทางศาสนา

       - ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวัดในเขตเทศบาล 2 วัด คือ
            1.วัดบ้านท่าอ่าง
            2.วัดบ้านด่านเกวียน
       - ศาลเจ้า 1 แห่ง คือ ศาลเจ้าบ้านด่านเกวียน

 

วัฒนธรรม

       ประเพณีท้องถิ่นที่ สำคัญ
            1.การจัดงานวันเด็กแห่งชาติประมาณเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมของทุกปีกิจกรรมสังเขป จัดนิทรรศการ จัดกิจกรรมการแสดงออกของเด็กบนเวที แจกของขวัญต่าง ๆ
            2.ประเพณีลอยกระทงวันเพ็ญเดือนสิบสองของทุกปีกิจกรรมสังเขปจัดขบวนแห่กระทงและนาง นพมาศ จัดกิจกรรมการแสดงบนเวที
            3.ประเพณี สงกรานต์ วันที่ 13 เมษายน ของทุกปีกิจกรรมสังเขป จัดกิจกรรมการแสดงบนเวที และจัดประกวดนางสงกรานต์ การรดน้ำดำหัวผู้สูงอาย
ุ             4.ประเพณีกวนข้าวทิพย์ในวันออกพรรษา กิจกรรมสังเขป จัดให้มีการร่วมกวนข้าวทิพย์ในวันออก พรรษาพร้อมกับการตักบาตรเทโว
            5.การจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีระหว่างเทศบาล ประมาณเดือนพฤศจิกายนของทุกปี กิจกรรมสังเขป จัดการแข่งขันกีฬาสากล กีฬาพื้นบ้าน โดยร่วมการแข่งขันกับเทศบาลต่างๆในจังหวัดนครราชสีมา
            6.การจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนทั่วไป ประมาณปลายเดือนมีนาคม - มิถุนายน ของ ทุกปีกิจกรรมสังเขปจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล,วอลเล่ย์บอลชาย,หญิง สำหรับเยาวชนและประชาชนในเขตเทศบาลตำบลด่านเกวียน 4 ตำบล
            7.การจัดงานวันขึ้นปีใหม่ วันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี กิจกรรมสังเขป ทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งที่วัด

การศึกษา

สังกัด
ท้องถิ่น
สพฐ.
สช.
กรมสามัญ
กรมอาชีวฯ
เอกชน
รวม
ระดับก่อนประถม              
1. จำนวนโรงเรียน
1
2
     
2
5
2. จำนวนห้องเรียน
12
4
     
12
28
3. จำนวนนักเรียน
280
40
     
352
682
4. จำนวนครู อาจารย์
12
3
     
16
31
ระดับประถมศึกษา              
1. จำนวนโรงเรียน  
2
     
2
4
2. จำนวนห้องเรียน  
26
     
15
41
3. จำนวนนักเรียน  
605
     
422
1,027
4. จำนวนครู อาจารย์  
30
     
22
52
ระดับมัธยมศึกษา              
1. จำนวนโรงเรียน
1
1
       
2
2. จำนวนห้องเรียน
21
3
       
24
3. จำนวนนักเรียน
703
115
       
818
4. จำนวนครู อาจารย์
42
5
       
47


             ( ข้อมูล ณ พฤษภาคม 2554 )กีฬา นันทนาการ /พักผ่อน

1. สนามกีฬาเอนกประสงค์ จำนวน 1 แห่ง
2. สนามฟุตบอล จำนวน 3 แห่ง
3. สนามบาสเก็ตบอล จำนวน 1 แห่ง
4. สนามตระกร้อ จำนวน 2 แห่ง
5. สระว่ายน้ำ จำนวน - แห่ง
6. ห้องสมุดประชาชน จำนวน - แห่ง
7. สวนสาธารณะ จำนวน 1 แห่ง
8. สนามเด็กเล่น จำนวน 1 แห่ง
9. ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน จำนวน 1 แห่ง
10. อื่น ๆ (ระบุ)   จำนวน   แห่ง

 


สาธารณสุข

1. โรงพยาบาลในเขตพื้นที่ สังกัด………-……………..
  ท้องถิ่น จำนวน - แห่ง เตียงคนไข้จำนวน - เตียง
  เอกชน จำนวน - แห่ง เตียงคนไข้จำนวน - เตียง
  รัฐบาล จำนวน - แห่ง เตียงคนไข้จำนวน - เตียง
2. ศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน - แห่ง
3. คลินิคเอกชน จำนวน 4 แห่ง
4. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล/หมู่บ้านจำนวน 2 แห่ง
5. บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานพยาบาลทุกแห่ง ทุกสังกัดในเขตพื้นที่

ลำดับที่
ชื่อตำแหน่ง
จำนวน
หมายเหตุ
1
แพทย์
2
หมุนเวียนเดือนละครั้ง
2
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
1
 
3
พนักงานอนามัย
1
 
4
เจ้าพนักงานสุขาภิบาล
-
 
5
อสม.
491
 
6
พยาบาลวิชาชีพ
4
 
7
เภสัชกร
1
หมุนเวียนเดือนละครั้ง
8
เจ้าพนักงานส่งเสริมสาธารณสุข
-
 
9
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
1
 
10
นักวิชาการสาธารณสุข
5
 
11
เจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุข
1
 
12
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
1
 
 
รวม
508