กองคลัง


นางชิดชนก รักสุจริต
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางจันทร์เพ็ญ เจริญสันธิ์
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
นางเมชญา วงษ์วราภักดิ์
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นางชญานิษฐ์ชา ภาคำมณี
นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสุกัญญา แสนจะบก
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน