กองคลัง


นางชิดชนก รักสุจริต
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางจันทร์เพ็ญ เจริญสันธิ์
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
นางสาวเมชญา วงษ์วราภัค
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นางสาวนิภาวรรณ จามกระโทก
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสุกัญญา แสนจะบก
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน