สำนักปลัดเทศบาล


นายณรงค์ ปลิวกระโทก
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางสาววิยะดา เชี่ยวชาญ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางสาววรรณา สอนคราม
นักทรัพยากรบุคคล
นางกุลธิดา ชูหมื่นไวย
นักพัฒนาการท่องเที่ยวชำนาญการ
นางสุคนธ์ทิพย์ จิวพิทักษ์กุล
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
พันจ่าเอกตฤณ ดีนวนพะเนาว์
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ
นางกิตติกาญจน์ ศิริโภคานนท์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน