สำนักปลัดเทศบาล


นายณรงค์ ปลิวกระโทก
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางสาววิยะดา เชี่ยวชาญ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
จ.ส.ต.พลวัชร์ จันณรงค์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางกุลธิดา ชูหมื่นไวย
นักพัฒนาการท่องเที่ยวชำนาญการ
นางสุคนธ์ทิพย์ จิวพิทักษ์กุล
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
พันจ่าเอกตฤณ ดีนวนพะเนาว์
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ
นางสาวกิตติกาญจน์ ศิริโภคานนท์
เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน