หัวหน้าส่วนราชการ


นายอโนชา พลทองมาก
ปลัดเทศบาล
0818788699


นายประสิทธิ์ นุ่มฉิมพลี
รองปลัดเทศบาล
0956058196


นายณรงค์ ปลิวกระโทก
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
0982422770


นางชิดชนก รักสุจริต
ผู้อำนวยการกองคลัง
0898459123


นายสรายุทธ์ วามะเกษ
ผู้อำนวยการกองช่าง
0648689656


นางอภิญญา บำรุงภักดี
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
0985851565


นายสมพร ปรีติกุล
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
0896561429


นางธีรพร โชคเรืองสกุล
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
0818182996


นางอรุณี ทองไหม
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
0819664241


นางอภิญญา เนตรภักดี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลด่านเกวียน
0857675445