หัวหน้าส่วนราชการ


นายศิริ เรืองมัจฉา
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลด่านเกวียน
0892825343


นายศิริ เรืองมัจฉา
รองปลัดเทศบาล
0892825343


นายณรงค์ ปลิวกระโทก
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
0982422770


นางชิดชนก รักสุจริต
ผู้อำนวยการกองคลัง
0898459123


นายธาดา ตรีเหลา
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมนางอภิญญา บำรุงภักดี
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
0985851565


นายเรวัฒน์ ภิพัฒน์กิตติชัย
ผู้อำนวยการกองช่าง
0655893995


นางธีรพร โชคเรืองสกุล
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
0818182996


นางอรุณี ทองไหม
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
0819664241


นางอภิญญา เนตรภักดี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลด่านเกวียน
0857675445