กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ


นางธีรพร โชคเรืองสกุล
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
นางวีณา ก่ำกระโทก
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
นางสาววรากานต์ เปลี่ยนกระโทก
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นายจรัสศิ์ จรัสแสงไพบูลย์
นิติกรชำนาญการ
นางสาวกัลยา ฉิมนาค
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ