สมาชิกสภาเทศบาล


นางสาววาริน เปลื้องกระโทก
ประธานสภาเทศบาล
นายสมวงศ์ ปลิงกระโทก
รองประธานสภาเทศบาล
นายอโนชา พลทองมาก
เลขานุการสภาเทศบาล
นายณัฐพล ชัยสา
สมาชิกสภาเทศบาล
นายบุญร่วม ปล่องกระโทก
สมาชิกสภาเทศบาล
นายชุน ไขทะเล
สมาชิกสภาเทศบาล
นายชิด ปอกระโทก
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสมส่วน ปลิงกระโทก
สมาชิกสภาเทศบาล
นายพั่ว เปล้ากระโทก
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสมคิด สวัสดี
สมาชิกสภาเทศบาล
นายประกอบ เปล้ากระโทก
สมาชิกสภาเทศบาล
นางพิกุล สิงห์ทะเล
สมาชิกสภาเทศบาล
นายมานพ ยังทะเล
สมาชิกสภาเทศบาล