กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นายธาดา ตรีเหลา
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
พันจ่าตรีอิสรา เค็มกระโทก
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
นางนภัสสรณ์ สุขสำราญ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางสาวเจนจิรา ตงกระโทก
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน