กองสวัสดิการสังคม


นางอรุณี ทองไหม
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

0819664241


(ว่าง)
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
นางภัทรภร โจทย์กิ่ง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ