ประกาศ/คำสั่ง

ประกาศ เรื่อง การรับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่น และข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

       

8 พ.ค. 67 38