กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นายสมพร ปรีติกุล
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม




พันจ่าตรีอิสรา เค็มกระโทก
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข




นางนภัสสรณ์ สุขสำราญ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ




นางสาวเจนจิรา ตงกระโทก
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน