การบริการพื้นฐาน

 

  การบริการพื้นฐาน

 
กีฬา นันทนาการ /พักผ่อน

1. สนามกีฬาเอนกประสงค์ จำนวน 1 แห่ง
2. สนามฟุตบอล จำนวน 3 แห่ง
3. สนามบาสเก็ตบอล จำนวน 1 แห่ง
4. สนามตระกร้อ จำนวน 2 แห่ง
5. สระว่ายน้ำ จำนวน - แห่ง
6. ห้องสมุดประชาชน จำนวน - แห่ง
7. สวนสาธารณะ จำนวน 1 แห่ง
8. สนามเด็กเล่น จำนวน 1 แห่ง
9. ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน จำนวน 1 แห่ง
10. อื่น ๆ (ระบุ)   จำนวน   แห่ง

 


สาธารณสุข

             1. โรงพยาบาลในเขตพื้นที่ สังกัด………-……………..
                 ท้องถิ่น จำนวน - แห่ง เตียงคนไข้จำนวน - เตียง
                 เอกชน จำนวน - แห่ง เตียงคนไข้จำนวน - เตียง
                 รัฐบาล จำนวน - แห่ง เตียงคนไข้จำนวน - เตียง
             2. ศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน - แห่ง
             3. คลินิคเอกชน จำนวน 4 แห่ง
             4. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล/หมู่บ้านจำนวน 2 แห่ง
             5. บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานพยาบาลทุกแห่ง ทุกสังกัดในเขตพื้นที่

ลำดับที่
ชื่อตำแหน่ง
จำนวน
หมายเหตุ
1
แพทย์
2
หมุนเวียนเดือนละครั้ง
2
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
1
 
3
พนักงานอนามัย
1
 
4
เจ้าพนักงานสุขาภิบาล
-
 
5
อสม.
491
 
6
พยาบาลวิชาชีพ
4
 
7
เภสัชกร
1
หมุนเวียนเดือนละครั้ง
8
เจ้าพนักงานส่งเสริมสาธารณสุข
-
 
9
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
1
 
10
นักวิชาการสาธารณสุข
5
 
11
เจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุข
1
 
12
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
1
 
 
รวม
508