การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) ประจำปี 2567


            ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

          01. โครงสร้างหน่วยงาน
          02. ข้อมูลผู้บริหาร
          03. อำนาจหน้าที่
          04. ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
          05. ข่าวประชาสัมพันธ์
          06. Q&A กระดาน ถาม-ตอบ


            ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงานและงบประมาณ

          07. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
          08. แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
          09. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
          010. คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
          011. คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
          012 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
          013. E-Service


            ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง

          014. รายการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
          015. ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ
          016. ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
          017. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี


            ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

          018. แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
          019. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
          020. ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
          021. การขับเคลื่อนจริยธรรม


            ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

          022. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
          023. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
          024. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
          025. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม


            ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การป้องกันการทุจริต

          026. ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
          027. การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
          028. รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
          029. รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
          030. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
          031. รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

            ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

          032. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
          033. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
          034. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
          035. รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน