คณะผู้บริหาร


นายชรินทร์ เปลี่ยนกระโทก
นายกเทศมนตรีตำบลด่านเกวียน

095-3569782


นายสัมพันธ์ ปลิงกระโทก
รองนายกเทศมนตรี

089-5844469


นางสุกิจ บ้วนกระโทก
รองนายกเทศมนตรี

083-3717540


นายชม บาดกระโทก
เลขานุการนายกเทศมนตรี

082-1570376
หัวหน้าส่วนราชการ


นายศิริ เรืองมัจฉา
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลด่านเกวียน
0892825343


นายศิริ เรืองมัจฉา
รองปลัดเทศบาล
0892825343


นายณรงค์ ปลิวกระโทก
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
0982422770


นางชิดชนก รักสุจริต
ผู้อำนวยการกองคลัง
0898459123


นายธาดา ตรีเหลา
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมนางอภิญญา บำรุงภักดี
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
0985851565


นายเรวัฒน์ ภิพัฒน์กิตติชัย
ผู้อำนวยการกองช่าง
0655893995


นางธีรพร โชคเรืองสกุล
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
0818182996


นางอรุณี ทองไหม
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
0819664241


นางอภิญญา เนตรภักดี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลด่านเกวียน
0857675445